கல்வெட்டு

💕

இது படமல்ல. இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இருக்கப் போகும் கல்வெட்டு.

நூற்றாண்டு திராவிட அரசியலின் icon தளபதி.

இத்தனை நூற்றாண்டுகளில் எளியவர்களின் கல்வி கண் திறந்த பெருமக்களின் ஒட்டு மொத்த உருவம் தி.மு.க முதல்வர். காலை உணவு❣️கல்வி

💕
%d bloggers like this: