பாரதியின் தலித் விரோதம்

‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 7 இரண்டாவது அத்தியாயம்   ‘ஈனப் பார்ப்பனர்களேனும் – அவர் எம்முடன் வாழ்ந்திருங் கிருப்பவர் அன்றோ’ -என்று எழுதியிருந்தால், “தன் சொந்த ஜாதியை சேர்ந்த பார்ப்பனர்களையே வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறான் முண்டாசுக் கவி” என்று அறிஞர்கள் … Read More

%d bloggers like this: