பார்ப்பன பட்டர் பாரதி

‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 8 இரண்டாவது அத்தியாயம் ‘ஈனப் பறையர்களேனும் – அவர் எம்முடன் வாழ்ந்திருங் கிருப்பவர் அன்றோ? என்ற வரியில் ‘எம்முடன்’ என்பது ஆரியர்கள்தான் என்று- ‘ஆரியர் புலையருக்கடிமைகளாயினர்’ என்ற வரியில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ‘ஈனப் பறையர்களேனும்’ … Read More

%d bloggers like this: