பாரதியின் நாலுவர்ண தேச பக்தி

      ‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 9 இரண்டாவது அத்தியாயம்  வேதத்தில் ஜாதிய வேறுபாடு கிடையாது, ‘வேதங்கள் சொன்னபடிக்கு மனிதரை மேன்மையுறச் செய்தல் வேண்டுமென்றே’ என்றெல்லாம் ஜாதிய எதிர்ப்பாளர் மாதரி, கவிதையளக்கிற சுப்பிரமணிய பாரதி – மனுஸ்மிருதியையோ, நாலு வர்ணத்தையோ-தன் … Read More

%d bloggers like this: