‘மூடப் பாதிரிகள்’ பாரதியின் கோபம்

ஏராளமான புத்த நூல்கள் கொளுத்தப்பட்டன. அதற்கு பெயர்தான் ரிக் வேதப்படி நடத்தப்பட்ட யாகமோ? ‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 17 நான்காவது அத்தியாயம் இன்று (2000 ஏப்ரல்) பாரதிய ஜனதா கட்சியின் எதிர்க் கட்சியாக இருக்கிற அதனாலேயே மதப் பேரினவாத … Read More

%d bloggers like this: