இதுதான் பாரதியம்

      ‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 20 ஆறாவது அத்தியாயம்         பறையருக்கு நியாயம் செலுத்த வேண்டியது நம்முடைய முதற் கடமை. அவர்களுக்கு முதலாவது வேண்டியது சோறு. சென்னைப் பட்டணத்து ‘பட்லர்‘ களைப் … Read More

%d bloggers like this: