அறிவையெல்லாம் பாதிரிகள் விஷமாக்கி விடாதவாறு…

‘பாரதி‘ ய ஜனதா பார்ட்டி‘ – 22 ஆறாவது அத்தியாயம்   பெண் கல்வி, பெண் உரிமை, ஜாதிய ஒற்றுமை (ஜாதி ஒழிப்பல்ல) பற்றி தீவிரமாக கவிதைகளிலும், கட்டுரைகளிலும் எழுதித் தள்ளிய சுப்பிரமணிய பாரதி, படித்த பெண்கள் , இந்து மதத்தைத் … Read More

%d bloggers like this: