தமிழர்களின் எழுச்சி ஊர்வலத்திலிருந்து நேரடி பேட்டி

ºˆ¶‚°ñ£˜ ¬õˆî ‘b’ எரிக்காமல் M죶. Þ‰îŠ ðì‹ å¼ °Pf´î£¡ ஒரு பேரணியைப் போல் எழுச்சியோடு நடந்த முத்துக்குமாரின் இறுதி ஊர்வலம் முடிந்த இடத்திலிருந்து, துவங்கியது தமிழர்களின் எழுச்சி. முத்துக்குமார் என்கிற ‘தீ’ க்கு மீண்டும் ‘தீ’ மூட்டிய இடமான, … Read More

%d bloggers like this: