ஈழத்தமிழரை பலியிட்டு ‘தேர்தலோ தேர்தல்’

ஈழத் தமிழரை பலியிட்டு பொங்கல் வைத்து ‘பொங்கலோ பொங்கல்‘ என்பதுபோல் ‘ஓட்டோ ஓட்டு‘ என்று தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் திருவிழாவில தீவிரமாக இருக்கின்றன. இதற்கு முன் போரை நிறுத்து என்று தீவிரமாக நடந்த போரட்டங்கள் தேர்தல் நெருங்க நெருங்க சுத்தமாக … Read More

%d bloggers like this: