ஈழத் தமிழர்களும் வர்க்க வேறுபாடும்

வர்க்க வேறுபாடுகளை குறித்த உங்களது பதில்களை படித்துவருகிறேன். ஆனால், ஈழப் பிரச்சினை வர்க்க ரீதியான பிரச்சினை என்பதைவிட அது இனரீதியான பிரச்சினை. அதில் எப்படி வர்க்க வேறுபாடுகளை பார்க்க முடியும்? –தமிழ்ப்பித்தன் ஈழமக்களின் பிரச்சினையை வர்க்க வேறுபாட்டினால் வந்தப் பிரச்சினை என்று … Read More

%d bloggers like this: