பாலியல் முதலாளி

‘விபச்சாரத்தை தொழிலாக அங்கீகரிப்பது, ஆண்களின் பொறுக்கித் தனத்தை அங்கீகரிப்பதாகும் என்பதால்தான் நான் ‘பாலியல் தொழில்’ என்பதற்கு பதில் ‘விபச்சாரம்’ என்று குறிப்பிட்டேன்.’ என்று ஒரு பதிவில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறீர்கள். ‘விபச்சாரம்’ என்று குறிப்பிடுவது சரிதான். ஆனால் அதில் ஈடுபடுகிற பெண்களை ‘பாலியல் … Read More

%d bloggers like this: