பாலியல் முதலாளி

விபச்சாரத்தை தொழிலாக அங்கீகரிப்பது, ஆண்களின் பொறுக்கித் தனத்தை அங்கீகரிப்பதாகும் என்பதால்தான் நான் ‘பாலியல் தொழில்’ என்பதற்கு பதில் ‘விபச்சாரம்’ என்று குறிப்பிட்டேன்.’ என்று ஒரு பதிவில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறீர்கள். ‘விபச்சாரம் என்று குறிப்பிடுவது சரிதான். ஆனால் அதில் ஈடுபடுகிற பெண்களைபாலியல் தொழிலாளி என்று அழைப்பதுதானே மரியாதை. அதையும் ஏன் கூடாது என்கிறீர்கள்?

மீனாட்சி

விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிற பெண் பாலியல் தொழிலாளி என்றால், அந்தப் பெண்ணிடம் பணம் கொடுத்து விபச்சாரம் செய்கிற ஆண் பாலியல் முதலாளியா?

***

தொடர்புடையவை:

பாலியல் தொழிலா? விபச்சாரமா?
*
ஊதாரி ஓஷோவும் – நரமாமிச மோடியும்
*
பலான எழுத்துக்களும் பாசக்கார ஆண்களும் அல்லது மனிதர்களின் ஒட்டு மொத்தப் பிரச்சனையும் இடுப்புக்குக் கீழேவா?

8 thoughts on “பாலியல் முதலாளி”

Leave a Reply