காதல் – ‘ஜாதி, மதத்தை’ ஒழிக்குமா?

    காதல் ஜாதியை ஒழிக்குமா? -ஸ்டிபென், திண்டுக்கல். ஒழிக்காது. ஆண் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகமாக இருந்து பெண் ஆதிக்கஜாதியாக இருந்தால், மிகப் பெரும்பாலும் அந்தக் காதல் காதலர்களோடு மட்டும் முடிவதில்லை. நகர்புறகமாக இருந்தால் குடும்ப உறுப்பினர்களின் கடுமையான புறக்கணிப்பை, எதி்ர்ப்பை சந்திக்க … Read More

%d bloggers like this: