மூன்றாம் பதிப்பாக வந்திருக்கிறது..

புத்தகக் காட்சியில்,‘கீழைக்காற்று, கருப்பு பிரதிகள், அலைகள், தடாகம், புலம், முரண்” கடைகளில் கிடைக்கும். தொடர்புக்கு: ‘அங்குசம்’ ஞா. டார்வின்தாசன் எண்.15, எழுத்துக்காரன் தெரு திருவொற்றியூர் சென்னை-600 019. பேச: 9444 337384

%d bloggers like this: