காந்தியம்; காந்தியிடமே இல்லை..

காந்தியைப் பற்றிய உங்கள் நூலில்; காந்தியை பெரியார், அம்பேத்கர் பார்வையில் அணுகி, அந்த மூன்று கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறீர்களா? -கனல் காந்தியை, காந்தியப் பார்வையிலேயே கேட்டிருக்கிறேன். தொடர்புடையவை: மூன்றாம் பதிப்பாக வந்திருக்கிறது.. காந்தி – நண்பரா துரோகியா? காந்தியக் கேள்விகள்; அதிகமில்லை ஜென்டில்மேன்.. * புத்தகக் காட்சியில்,‘கீழைக்காற்று, … Read More

%d bloggers like this: