..இவைகளின் அடிப்படையில்தான் மனிதர்கள் முடிவெடுக்கிறார்கள்

ஒரு முடிவை சரியாக எடுப்பது எப்படி? -பிரேமா, சென்னை. தன் பொருளாதார நிலை, அதை ஓட்டி தனக்கு சமூகத்தில் இருக்கிற மதிப்பு, லாப-நஷ்டம் இவைகளின் அடிப்படையில்தான் மனிதர்கள் முடிவெடுக்கிறார்கள். ஆனாலும், பல நேரங்களில், Gas Trouble ளை, Heart Attack என்று பயப்படுவதும், … Read More

%d bloggers like this: