திருப்பூர் புத்தகக் காட்சியில் கிடைக்கும்..

மூன்றாம் பதிப்பாக வந்திருக்கிறது.. காந்தி – நண்பரா துரோகியா? காந்தியை சாட்சியாக வைத்தே,காந்தியின் அடிப்படையையே கேள்விக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறேன். இரண்டில் ஒன்று முடிவு காண வேண்டும். ஒன்று என் கேள்விகளுக்குரிய பதில்களைச் சொல்லி, என்னை காந்தியவாதியாக மாற்ற வேண்டும். முடியவில்லை என்றால், அவர்கள் காந்தியை … Read More

%d bloggers like this: