இந்த ஆண்டோடு உலகம் அழியுது; அப்போ சொத்து யாருக்கு?

2012 டிசம்பர் மாதத்தோடு உலகம் அழியும் என்று சொல்கிறார்கள். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? -வி.சாம்சன், சென்னை. உலகம் அழியும் என்பதை உண்மையாக. தங்கள் கடவுள் மீது சத்தியமாக அவர்கள் நம்புவதாக இருந்தால்; 2013 சனவரி 1 தேதியில் இருந்து தங்கள் வீடு, … Read More

%d bloggers like this: