பிராமணாள் கபே: தலையில் பிறந்தவர்களா-தந்தை பெரியாரா?

நான்கு வர்ணங்களில் மூன்று வர்ணங்கள் வர்ண அடையாளம் அழிந்து தனித் தனி ஜாதி அடையாளமாக மட்டுமே இருக்கிறது. சத்திரிய சங்கம் சூத்திர சங்கம் பஞ்சமர் சங்கம் சாத்தியமில்லை. * ஒரே வர்ணம்.. இன்னும் உயிர்ப்போடு இருக்கிறது. காரணம் அதுவே ஜாதி அதுவே … Read More

%d bloggers like this: