ஷிவ்ராம் அய்யர்-சௌம்யா அய்யர்-Splendor அய்யர்: ஜாதியை ஒழிச்ச HERO

‘தன் பெயருக்கு பின்னால் ஜாதி பெயரை போட்டுக் கொள்கிற இழிவான பழகத்தை தமிழகத்தலிருந்து ஒழித்தவர் தந்தை பெரியார். ஜாதி உணர்வாளர்களிலிருந்து ஜாதி சங்கத் தலைவர்கள் வரை அப்படி போட்டுக் கொள்வதற்கு வெட்கப்படும் சூழ்நிலையை அவரே உருவாக்கினார். இந்த அதிசயம் இந்தியாவில் வெறெங்கும் … Read More

%d bloggers like this: