அதுதான் பெரியாரின் பணியும் கூட

ஆகஸ்ட் 4 அன்று Manoj Kumar என்பவர் தன் பக்கத்தில் //மரபணு ஆராய்ச்சி பேசும் புரட்சியாளர்களே ! எமது சொந்தங்களான தெலுங்கு பேசும் துப்புரவு பணி செய்பவர்களும் கன்னடம் பேசும் செருப்பு தெய்க்கும் தோழர்களும் வந்தேறிகள் தானே !! நீர் வாழ்க ! … Read More

%d bloggers like this: