கண்ணதாசனுக்காக தமிழர்கள் செய்த ‘தியாகம்’

‘நல்லவர்க்கெல்லாம் சாட்சிகள் ரெண்டு.. ஒன்று மனசாட்சி.. ஒன்று தெய்வத்தின் சாட்சியம்மா.. ’ – கண்ணதாசன். -இந்த ரெண்டுமே எந்தக் கோர்ட்டுலேயும் செல்லாது. கண்டிப்பா தூக்குதான். August 13 ‘நம்பிக்கை வைத்து கல்லையும் பார்த்தால் தெய்வத்தின் காட்சியம்மா அதுதான் உள்ளத்தின் காட்சியம்மா அதுதான் … Read More

%d bloggers like this: