‘பெரியார் ஒரு துரோகி’

ஆமாம். தான் பிறந்த ஜாதிக்கும் தன் பெற்றோர்கள் தீவிரமாக நம்பிய, வளர்த்த இந்து மதத்திற்கும் அவர் பச்சை துரோகி மட்டுமல்ல, வஞ்சம் வைத்து தாக்கிய எதிரியும் கூட. August 18 ‘மனு’ விற்கு மறுபெயர் பெரியாருக்கு ஒரு நியாயம்; பாரதிக்கு ஒரு … Read More

%d bloggers like this: