எதுக்கு வம்பு?

Facebook உட்பட இணையத்தில் எழுதுபவர்களில் பலரும், பிரபல பத்திரிகைகளில் சிறப்புக் கட்டுரைகள் எழுதுகிற சிலரும்; என் பேச்சிலிருந்தும் என் எழுத்துகளிருந்தும் பல செய்திகளைச் சில வார்த்தைகள் மாற்றி அப்படியே தங்களின் சிந்தனைகளாக அறிவித்து விடுகிறார்கள். இன்னும் சிலரோ நான் செய்த எழுத்துப் … Read More

%d bloggers like this: