வ.உ.சி. யும் டாக்டர் அம்பேத்கரும் ஈவு இரக்கமில்லாத பொய்யும்

இந்திய அரசியல் சட்டத்தை எழுதுவதற்கு வ.உ.சிக்குத்தான் வாய்ப்பு தந்ததாகவும் அவர் அதை மறுத்து, ‘என்னை விடச் சட்டம் அறிந்தவர் அம்பேத்கர், அவருக்குக் கொடுங்கள்’ என்று சொன்னதாகவும் ஒரு செய்தி தொடர்ந்து Facebook ல் வந்து கொண்டிருந்தது. இதைப் பொய் என்பதை விடவும் … Read More

%d bloggers like this: