‘குடி‘ குடி யை கெடுக்குமா?

பெண்கள் குடிப்பதை பெரிய சமூக சீர்கேடாக சித்திரிக்கிறார்கள். குடி பிரச்சினையா? இல்லை பெண்கள் குடிப்பதுதான் பிரச்சினையா?

உண்மையில், ஆண்களின் குடி பழக்கத்தால் பெரிய அளவில் பெண்கள் தான் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அடி, உதை மட்டுமல்ல குடும்பம் நடத்த முடியாத அளவிற்குப் பொருளாதாரப் பிரச்சினை, குழந்தைகள் பட்டினி, தொடர் வறுமை. மதுவினால் ஏற்படுகிற பிரச்சினைகளிலேயே மிகத் துயரமானது பெண்கள் மீது உளவியல், உடல் சார்ந்து நடக்கிற வன்முறைகளே.

இதைப் பேசுவதைத் தவிர்த்து, ‘குடியினால் பண்பாடு கெட்டு விட்டது. ஒழுக்கமில்லாமல் போய் விட்டது’ என்ற கலாச்சாரக் ஊளையிடுவதும்,

‘ஆப்பம் சுடும்போது ஆயா கள்ளு கலந்து சுடுவாங்க. குடிப்பது இயல்பான பழக்கம்’ என்று அதை இன்னொரு கலாச்சார அடையாளமாக வியக்கானம் செய்வதும் என்ன நியாயம்?
2 July at 22:34

மக்கள் திலகமும் மலிவு விலை மதுவும்