சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர் சங்கம் அழைக்கிறது

திருமணம், பிறப்பு, இறப்பு, துக்கம், மகிழ்ச்சி, சோகம், கொண்டாட்டம் இப்படித் தமிழர்களின் உணர்வுகளோடு கலந்தவர் மெல்லிசை மன்னர். அவர் பாடல்கள் இல்லாமல் நமது வாழ்வில் கொண்டாட்டமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை. ஆனால் அவர் இன்று நம்மோடு இல்லை. நம் உணர்வுகளோடு கலந்த … Read More

%d bloggers like this: