சிங்கப்பூரின் சிறப்பே அருமைத் தோழர்கள் தான்

நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சிங்கப்பூர் தோழர்கள் என் மீது இவ்வளவு அன்பு அதுவும் பேரன்பு கொண்டிருப்பார்கள் என்று. கலக்கமுற செய்து விட்டார்கள். என்னைச் சந்திப்பதை பெரும் ஆர்வத்தோடு எதிர்கொண்டதும். அதற்காக அவர்கள் அதிகத் தூரம் பயணம் செய்து வந்ததும், நேரில் பார்த்ததும் … Read More

%d bloggers like this: