‘அது போன மாசம்’

‘Caste System in Tamil Nadu‘ தன் கட்சியில் உள்ள சக்கிலியர், பள்ளர், பறையர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களைப் பொதுதொகுதியில், திராவிட இயக்கங்கள் ஒருபோதும் வேட்பாளராக நிறுத்தாது. பள்ளர் – பறையர் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற தொகுதிகளில் தன் கட்சியில் இருக்கிற சக்கிலியர் சமூகத்தைச் … Read More

%d bloggers like this: