பெரியாரின் பெண்ணியம்

‘பெண்ணாகி வந்ததொரு மாயப்பிசாசாம்..’ – -பட்டினத்தார். அவரே தாயை பற்றி ‘ஐயிரண்டு திங்களாய் அங்கமெலாம் நொந்து பெற்று..’ ‘அடிடா அவள, உதடா அவள, வெட்றா அவள..’ – தனுஷ். அவரே அம்மாவைப் பற்றி ‘அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா ஒன்னவிட்டா … Read More

%d bloggers like this: