இனி அவள் என்ன கதிக்கு ஆவாள்?

இன்று நிறைய நேரம் இருந்தது. அதனால் காலைக் காட்சி வீட்லயே சாப்ளினின் ‘LIME LIGHT’ பார்த்தேன். ‘24 frames per sec’ என்ற இயல்பான சினிமா பாணிக்கு சாப்ளின் மாறிய பின் வந்த படம். அவரின் 65 வயதில். எப்போதும் சாப்ளின் … Read More

%d bloggers like this: