எச்சரிக்கை

‘கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் ’ அதாகப்பட்டது பாத்தவன் எவனும் சொல்லமாட்டான். சொன்னவன் எவனும் பாத்திருக்க மாட்டான். 7 October at 11:12 · எச்சரிக்கை விரைவில் ‘கிரண் பேடி’ யைப் போல் தமிழகத்தை மட்டும் ‘கவனி’த்துக் கொள்கிற கவர்னர் நியமிக்கப்படலாம். … Read More

%d bloggers like this: