ரஜினி சாருக்கு நன்றி

என் வாக்கை காப்பாற்றிய ரஜினி. நேற்றுப் பேசியதை மறுத்து ரஜினி அறிக்கைத் தருவார். காலையில் 9 மணிக்குப் பேசினேன்.

%d bloggers like this: