பிராமணர் சங்க பாரதி நீதிக்கட்சி கட்சி வஉசி

| ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாபம் – பாரதியார் | பாப்பாவை குழப்பிய பாரதி | ஜாலியான் வாலாபாக் படுகொலையை பாரதியார் கண்டிக்கவில்லை ஏன்? | மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி தந்த அச்சமில்லா பாரதி | இந்து இந்தி இந்தியாவை கட்டமைக்க துடித்த பாரதி | வஉசியின் திருக்குறள் உரை |

Leave a Reply

%d bloggers like this: