கொரானாவை விட கொடூரம்

இதுவரை நிகழ்ந்த தாக்குதலிலேயே இது மிக நுட்பமானது. பயங்கரமானது.

One thought on “கொரானாவை விட கொடூரம்

Leave a Reply

%d bloggers like this: