பண்ணையாரை எதிர்க்காததால் பிற்போக்காளரா?

பெரியார் மட்டுமல்ல ஜோதிராவ் புலே, டாக்டர் அம்பேத்கர் பண்ணயடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக செயல்படவில்லை.

Leave a Reply

%d bloggers like this: