என்னிடமிருந்து என் மனைவியை பாதுகாப்பவர்

என் தாயின் உங்கள் தாயின் மகளின் சகோதரிகளின் வாழ்க்கையை நம் குடும்பத்து ஆண்களிடமிருந்து பாதுகாத்த தலைவர்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: