தன்னைத்தானே நக்கிக்கொள்ளும் நாய்கள் என்றார்; யாரை?

கம்பீரமான எழுத்தாளன் கைதேர்ந்த பிழைப்புவாதி. ஜெயகாந்தனைப்போல் முன்னும் பின்னும் யாரும் இல்லை. எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும். வாழ்வும் பிழைப்பும்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: