1 நாள் டாஸ்மாக்கும் 9 நாள் தேர்வு

கல்வியை விட உயிர் முக்கியம். அரசுக்கு மாணவர் மீது கருணை வேண்டும். பரீட்சை மாணவர்களுக்கா அரசுக்கா?

%d bloggers like this: