ஆண்ட பரம்பரை; கிரீடம் இருக்கிறது கோவணம் இல்லை

ஆண்ட பரம்பரை ரகசியம். பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு பிரதமர் பதவி. பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கோ தெரு வீதி. BC இடஒதுக்கிடு தலித் விரோதம்?

Leave a Reply

%d bloggers like this: