இந்தியர் எல்லோரும் இந்துக்கள்-இந்துக்கள் எல்லாம் இந்து அல்ல.

சங்கர் சலீமாக இருந்திருந்தால், மாறியிருந்தால் கொலை செய்திருக்க மாட்டார்கள்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: