மனமிருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம், நெஜமாவா?

அகம் புறம். மனம் மனம் அது கோவில் ஆகலாம்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: