ஏக் கவ்மே ஏக் கிஸான் ரகு தாத்தா அல்ல ராஜாஜி தாத்தா

இந்தி சங்கி சொன்னாலும் பரவாயில்லை தமிழ் சங்கிகளே சொல்கிறார்கள்

Leave a Reply

%d bloggers like this: