எதிர்க்கட்சிகள் அதிமுகவை மட்டும்தான் விமர்சிக்க வேண்டும்

றுூன்றாமிடத்தில்தான் அதிமுக

Leave a Reply

%d bloggers like this: