ரசிகர்களையே சுரண்டுபவர்கள் ஓட்டுப் போட்டால் என்ன பாடுபடுத்துவார்கள்?

சினிமாவில் ரஜினி உயர்ந்தார். சினிமா தாழ்ந்தது.

Leave a Reply

%d bloggers like this: