யார் முதல் பாலினம்?

மூன்றாம் பாலினம் என்றால் முதல் பாலினம் ஆணா? என்ற கேள்வி வருகிறது. மூன்றாவது இடத்திற்கு ஒரு பாலினத்தை தள்ளி வைப்பது தவறு. அதனால் கலைஞர் அழைத்த ‘திருநங்கை’ என்று குறிப்டுதே சரி. 20-06-2021.

Leave a Reply

%d bloggers like this: