பால் நிலாப்பாதை

❤️‍🩹

பாதை

‘கனவுபோல் இருக்கிறது’- தலைவரை வரவேற்று நடந்து வரும்போது சொன்னேன்.

தலைவர், ‘ஏன் அப்படிச் சொல்றீங்க..’ என்றார்.

அவர் குரலும் கனவில் கேட்பதுபோலவே இருந்தது. பால் நிலாப்❤️‍🩹 பாதை

Leave a Reply

%d bloggers like this: