சித்தை 1 ம் ஏப்ரல் 14 ம்

தமிழுக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டிற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை

அண்ணாவிற்கும் அண்ணா திமுக விற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதது போல்,

தமிழுக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டிற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை


https://youtu.be/D_iN8UpGh5Y

Leave a Reply

%d