அழைக்கிறது

💐

தலைவராகப் பொறுப்பேற்று

இதுவரை எதிலும் தோல்வியில்லை

இனி எப்போதுமில்லை❣️

சங்கிவதம் செய்யும்

தலைவரை

நாடாள

நாடாளுமன்றம்

அழைக்கிறது💐

Leave a Reply

%d bloggers like this: