எதிரிகள் முடிவுக்கு பிறகு நிச்சயம் வருவார்கள்

திமுகவை மட்டும் எதிர்ப்பவர் தகுந்த காரணம் சொல்ல வேண்டும்

%d bloggers like this: